Indicació dels nombres cromosòmics


Diversos nombres cromosòmics han estat inclosos, amb el màxim de verificacions sobre l'origen de les citacions.
S'ha donat preferència a les indicacions d'autors que tenen la reputació de bons botanistes, havent verificat bé la identitat del material vegetal estudiat.

És ben conegut que abans dades corresponien a observacions sobre material rebut de jardins botànics, sense verificació suficient de la identitat de les plantes estudiades ! En la mesura del possible s'ha donat preferència a les numeracions sobre el material d'Europa occidental, d'Espanya o de França.

Per ex. Reynoutria japonica és indicat "2n = 44, 88", però les plantes mediterrànies són quasi sempre 2n = 88, Medicago lupulina és sempre 2n = 16 a Europan, encara que un 2n = 32 ha estat reputadament assenyalat a Sibèria ! En alguns casos, el nombre cromosòmic observat més sovint sobre les poblacions franceses ha estat subratllat : ex. Setaria verticillata ....2n = 36, 54 (36 generalment observat, 2n = 54 per a algunes poblacions l'estatus taxonòmic de les quals hauria de ser examinat).

Vegeu per la documentació general BOLKOVSKIKH (1969), MOORE (1973, 1974). Remarcam que per a alguns tàxons han estat citats diversos nombres cromosòmics, sense que hom pugui establir-ne relacions amb la morfologia o una localització geogràfica (ex. Sedum spp., Silene ciliata, Crocus spp. ...).

A vegades un sol o alguns dels nombres citats s'apliquen a plantes franceses, en altres casos contràriament existeix a Europa continental per exemple diploides i tetraploides que podrien diferir però no semblen anomenats (ex. Knautia arvensis, Armeria alpina, Anthyllis montana) cosa que suggerix estudis taxonòmics per emprendre (vegeu Annex 2).

Un altre exemple : Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) Bornm. correspon molt probablement a un tàxon 2n = 28 de la regió mediterrània (numeració sobre una recol·lecció de la localitat-tipus d'Itàlia), P. pratense subsp. serotinum (Jordan) Berher a un tàxon 2n = 14 més repartit.

A l'espera que poguessin ser eventualment definits criteris de diferenciació, el segon nom que té prioritat ha estat reservat al rang de subespècie !

El fons d'aquesta pàgina és:
Hedysarum coronarium (Enclova, clover, coronada, sulla; Esparceta, esparceta de Espa&ntildea, pipirigallo, sulla, zulla, pipirigallo de Españ, a; Hédysarum à bouquets, Sainfoin d'Espagne; Italian sainfoin ).