Abreviatures Usades

auct., non Citació d'un error d'identificació. Hem usat sobretot "sensu", vid. infra.
(b.) Basiònim.
ca. Circa (llatí) al voltant de, aproximadament.
cf. Confer - es correspon versemblantment amb.
comb. illeg. Combinació il·legítima.
comb. invalid. Combinació invàlida.
convar. Grup de cultivars (abreujats en cv.) (nomenclatura de les plantes cultivades).
ead. comb. eadem combinatio -mateixa combinació (que la citada anteriorment).
emend. Emendavit. Modificació de la delimitació d'un tàxon. Ex. Brassica rapa L. i B. campestris L.  de la mateixa data han estat reunits per METZGER sota B. rapa L. emend. Metzger
et al. "et alter" (i altres), per abreujar les citacions de noms d'autors en el cas de citacions de  més de dos autors.
ex Citació d'un tàxon publicat no vàlidament per un autor, però "validat" a l'obra d'un altre autor
fa. Forma.
hort. Hortulanus = hortícola. Nom donat en horticultura.
h.-t. Fora de text (dins la bibliografia).
in Citació d'un tàxon dins l'obra d'un altre autor
in clave En clau = diagnosi donada dins una clau d'identificació.
in Sched. In Schedae = nom basat en etiqueta d'herbari. El més sovint, llevat d'indicació contrària , es tractarà de noms basats, abans del 1928, en distribució d'exsiccata amb etiquetes  amb diagnosi impresa (indicada sovint "cum notula", el que constitueix una publicació vàlida).
Loc. cit. Locutio citata - mateixa citació que la precedent del mateix autor. MCL Med-Checklist. Vegeu GREUTER, BURDET & LONG.
n. d. Per la citació del tipus d'un gènere tipus no designat (non designatus).
nom. alt. Nom alternatiu (dos noms proposats per a un mateix tàxon).
nom. ambig. Nomen ambiguum. Nom ambigu, font de confusió, a rebutjar.
nom. cons. Nomen conservandum, nom conservat, encara que incorrecte o il·legítim segons l'aplicació estricta teòrica del Codi de Nomenclatura !
nom. cons. prop. Nomen conservandum propositum Nom proposat per a la conservació.
nom. illeg. Nom il·legítim (per ex. incloent la citació d'un epítet que s'hauria d'haver adoptat).
nom. inval. Nom invàlid, per ex. sense descripció, nom de subespècie representant el tipus nomenclatural de l'espècie, però portant un altre epítet, etc.
nom. nud. Nomen nudum. (o nomen). Nom que no està acompanyat d'una diagnosi ni de la menor referència a una publicació anterior que pot contenir elements de diagnosi.
nom. provis. Nom provisional, invàlid, per ex. no plenament acceptat per l'autor ...
nom. rej. Nomen rejiciendum, rebutjable de manera oficial.
Nom. rej. prop. Nomen rejiciendum propositum - nom en curs de demanda de rebuig.
Nothomorphe Híbrid infraespecífic de rang no definit (suprimit al congrès de botànica de 1993)
n.fa Nothoforma = forma híbrida
n.subsp. Nothosubspecies = subespècie híbrida.
n.var. Nothovarietas = varietat híbrida.
Op. cit. "Opus citatus" Obra citada, per ex. mateix periòdic que el de la citació bibliogràfica precedent
orth. cons. Orthografia conservada, ex. Glechoma L., orth. cons. (L. escrit primitivament "Glecoma").
orth. var. Variació orthogràfica (indicada a vegades també orth. mut.). proles. Raça, rang taxonòmic entre var.i subsp.
pro hybr. Descrit originàriament com a híbrid (però no híbrid !).
pro sp. Descrit originàriament com a espècie (però havent-se revelat ser un híbrid).
pro syn. Nom (invàlid) només citat com a sinònim d'un altre nom retingut.
sensu Correspon a la citació d'un error d'identificació.
(s.r.) Designa un sinònim reemplaçat.
subsp. Subspecies (subespècie).
T Darrere un nom de gènere = Tipus nomenclatural.
typ. cons. Typus conservandus, tipus conservat (contra les regles usuals).
typ. rej. Typus rejiciendus, tipus rebutjable.
var. Varietas (varietat).
vs. Versus (= contra).
ZZ Endèmic a les Balears.
= Sinònim taxonòmic.
º Sinònim nomenclatural (basat sobre un mateix tipus de nomenclatura).
# Tàxons que presenten problemes taxonòmics (oportunitat de distinció de subespècies encara  mal estudiats, de var., rang taxonòmic discutible, etc).
@ Tàxons que presenten problemes de nomenclatura encara en suspens.
[ ] Data de publication no trobada (tàxon no assenyalat per ex. a l'Index Kewensis, o error de  la nostra part ?, ...). Signe donat aquí per facilitar el marcatge informàtic.
2.019
El fons d'aquesta pàgina és:
Hedera helix (Heura; Hiedra, cazúz, yedra, hederina, hiedra común, hiedra arbórea; Lierre grimpant; Ivy ).